අපි ගැන

සමාගම

2007 දී ස්ථාපිත කරන ලද HONGWU® නම්යශීලී ලෝහ පයිප්ප සවි නිෂ්පාදන මූලිකම ජාත්යන්තර නිෂ්පාදකයා වේ.

HONGWUGAS™ CSSPT (Corrugated Stainless Steel Pliable Tubing) first introduced to the market in 2017 is used for natural gas and propane installations. HONGWUGAS™ CSSPT is currently in use for gas piping systems in single and multi-family residential as well as commercial and industrial buildings.

Designed for all domestic and commercial gas applications including new installations, repairs and extensions, the HONGWUGAS™ system will save you time and money. 

මෙම HONGWUGAS  සමග ලියාපදිංචි අංකය CG-4602CS040 2007: පද්ධතිය ඩින් EN15266 යටතේ DVGW විසින් අනුමත කර3

.


WhatsApp Online Chat !