වෙළඳ ප්රදර්ශන

කර්මාන්තය ලෝකයේ සිදුවන සිදුවීම් සමග යාවත්කාලීනව සිටින්න හා මේ වසරේ වෙළඳ ප්රදර්ශන අපගේ ප්රදර්ශන කුටිය වෙත පිවිසෙන්න.

 

 

123

ඒඑච්ආර් EXPO 2015

අපේ බූත් 7157 පිවිසෙන්න
මැක්කෝමික් පෙදෙස
චිකාගෝ, IL
ජනවාරි 26-28, 2015
ahrexpo.com

 

 122

MCE මිලානෝ  201 6

අපේ බූත් Hall5 U4 පිවිසෙන්න
Fiera මිලානෝ Rho (MI)
මාර්තු මස 15-18, 2016
mcexpocomfort.it

 

122

 

MCE මිලානෝ  201 8

අපේ බූත් Hall5 U6 පිවිසෙන්න
Fiera මිලානෝ Rho (MI)
මාර්තු මස 13-16, 2018
mcexpocomfort.it

 

 

ISH_logo19

ISH 2019

Visit Our Booth A83 in Hall 1.2
Frankfurt Fair and Exhibition Centre
Frankfurt, Germany
March 11-15
www.ish.messefrankfurt.com


WhatsApp Online Chat !